Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vyplývající z kupních smluv (dále jen "smlouva"), které jsou uzavřeny mezi obchodní společností PREMIUM PORCELAIN & GLASS s.r.o., identifikační číslo 080 03 408, adresa Zábrdovická 917/11b, Brno - Zábrdovice, 615 00, Česká republika, jako prodávající, +420 777 070 838 (dále jen "prodávající"), a zákazník jako kupující (dále jen "kupující", kupující a prodávající společně dále jen "strany").
  2. Podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi stranami. VOP mají přednost před jinými nebo odlišnými podmínkami, které může mít kupující, které jsou tímto odmítnuty. Všechny výslovné dohody mezi stranami zůstávají nezměněny a mají přednost před VOP. 
  3. Při každém uzavření nákupu přijetím nabídky kupující souhlasí s těmito VOP. Obchodní podmínky jsou proto závazné mezi stranami v souladu s českým právem, a to s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").
  4. Kupující má přístup k aktuálním podmínkám kdykoli na webových stránkách https://shishaoriginal.com/pages/terms-and-conditi...
  5. Zakoupenými věcmi jsou vodní dýmky nebo jiné zboží vystavené prodávajícím v katalogu výrobků nebo v e-shopu (dále jen "zboží").

2. Uzavření smlouvy

E-SHOP

 1. E-shop se skládá z katalogu zboží, košíku a objednávkového systému. Každá položka v katalogu obsahuje označení položky, popis jeho vlastností a cenu. Zobrazení zboží v katalogu nepředstavuje nabídku prodávajícího, použití § 1732 odst.
 2. Při vytváření objednávky kupující vyplní své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy pro účely vzájemné komunikace a doručovací adresy, vybere si z dostupných možností doručení a platby a zadá své platební údaje. Před odesláním objednávky kupujícího je mu poskytnut přehled všech vstupních informací a seznam vyžádaného zboží spolu s konečnou cenou, která zahrnuje cenu zboží, cenu doručení, cenu souvisejících služeb a všechny odpovídající daně a poplatky.
 3. Kupující může kdykoli před odesláním objednávky zkontrolovat a změnit všechny informace, které zadal. Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko "koupit".
 4. Odeslaná objednávka představuje neodvolatelnou nabídku na uzavření smlouvy učiněné kupujícím. Kupující je o tomto účinku výslovně informován před odesláním objednávky. Před odesláním objednávky má kupující možnost přečíst si podmínky, všeobecné podmínky dopravce a musí zaškrtnout políčko, aby potvrdil, že s nimi souhlasí.
 5. V případě, že platební systém z jakéhokoli důvodu odmítne platební údaje uvedené kupujícím, objednávka není odeslána a kupující je informován.
 1. Prodávající nezaručuje dostupnost nebo funkci platebních metod poskytovaných třetími stranami a prodávající nenese a nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené kupujícímu nebo jakýmikoli nedostatky nebo pochybením poskytovatelů platebních služeb a jejich systémů samotných.
 2. Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu e-mail potvrzující opakování objednávky. Tento e-mail nepředstavuje souhlas prodávajícího s nabídkou uzavřít smlouvu, ale pouze potvrzuje, že objednávka byla prodávajícím přijata.
 3. Smlouva je uzavřena, pokud prodávající uvede souhlas s nabídkou kupujícího. Prodávající uvede svůj souhlas v jiném e-mailu zaslaném kupujícímu, ve kterém prodávající přijme objednávku kupujícího. V případě, že kupující e-mail neobdrží, je smlouva uzavřena v okamžiku dodání objednaného zboží.
 4. Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu a kupující musí převzít zboží a zaplatit dohodnutou cenu, a to vše v souladu se smlouvou a těmito VOP.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nabídku kupujícího bez udání důvodu. Prodávající může rovněž uvést souhlas s výhradami, kterými je původní nabídka zamítnuta a která představuje novou nabídku prodávajícího. V tomto případě je smlouva uzavřena e-mailem, pokud jedna ze stran uvede souhlas bez výhrad k nabídce druhé strany. Tyto VOP, s nimiž se kupující dohodl při podání původní nabídky, jsou vždy součástí takové smlouvy.
 6. Smlouva je uzavřena elektronicky a zahrnuje objednávku kupujícího, přijetí objednávky prodávajícím a VOP. Objednávka je zaslána kupujícímu jako součást e-mailu, ve kterém prodávající přijme objednávku kupujícího. Smlouva je elektronicky uložena prodávajícím a žádná jiná osoba k ní nesmí mít přístup.

Velkoobchod

 1. Podmínky velkoobchodního prodeje platí pouze v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.
 2. Veškeré nabídky od prodávajícího jsou nezávazné. Prodávající může kdykoli změnit specifikaci zboží a sortiment zboží. Zobrazení zboží v katalogu nepředstavuje nabídku prodávajícího, použití § 1732 odst. 
 3. Kupující objednává zboží písemným sdělením, jako je e-mail, fax nebo dopis, kde je kupující jasně identifikován. Bez ohledu na způsob komunikace použitý při objednávání zboží se objednávka stává závaznou (kupní smlouva o dodání zboží je uzavřena), jakmile prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícího (potvrzení objednávky) nebo (není-li učiněno písemné potvrzení objednávky) v okamžiku dodání objednaného zboží. Písemné potvrzení prodávajícího obsahuje seznam požadovaného zboží spolu s konečnou cenou, která zahrnuje cenu zboží, cenu doručení, cenu souvisejících služeb a všechny odpovídající daně a poplatky v rámci České republiky. Všechny odpovídající daně a poplatky mimo Území České republiky jsou z konečné nabídky vyloučeny. 
 4. Objednávka potvrzená prodávajícím nesmí být kupujícím změněna nebo zrušena, pokud není písemně schválena prodávajícím. 
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku ze strany kupujícího bez udání důvodu.

  3. Obal
 1. Objednané zboží bude dodáno v příslušném obalu, aby se zabránilo riziku poškození zboží během přepravy na místo určení. 
 2. Není-li obal výslovně dohodnut, vybere si jej prodávající.


4. Ceny

 1. Ceny budou účtovány podle ceníku prodávajícího. 
 2. Ceny se považují za ceny EX WORKS (jmenované místo) v souladu s INCOTERMS 2020, není-li dohodnuto jinak. 
 3. Prodávající si vyhrazuje právo a privilegium fakturovat cenu zboží podle cen platných v době odeslání zboží, tj. V tomto případě má právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 5 dnů ode dne oznámení nové ceny pouze kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

  5. Doručení a platba
 1. Zboží je dodáváno dopravcem na místo zvolené kupujícím. Tabák a tabákové výrobky jsou dodávány pouze do České republiky a nesmí být uzavřena žádná smlouva o dodávkách tabáku nebo tabákových výrobků mimo ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.
 2. Kupující je povinen v době nákupu prohlásit, že je plný, oprávněn k nákupu zboží v’zemi původu a dodání kupujícího. Tato skutečnost bude ověřena při dodání zboží.
 3. Zboží nebude odesláno před zaplacením plné ceny kupujícím a před příchodem takové platby prodávajícímu.
 4. Platba je možná pouze v hotovosti nebo platební kartou v obchodě prodávajícího, nebo bankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího uvedený při přijetí objednávky. Kupující je povinen uhradit veškeré poplatky spojené s bankovním převodem. Tuto volbu provádí kupující při zadávání platebního příkazu.
 5. Prodávající neuvádí, nenese ani nezaručuje náklady a škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku použití platební metody poskytnuté nebo spravované třetí stranou.
 6. Ceny zboží uvedené v katalogu e-shopu nezahrnují cenu doručení, ceny souvisejících služeb a odpovídající daně a poplatky. V případě objednávky prostřednictvím e-shopu je kupující informován o konečné celkové ceně, která zahrnuje cenu doručení, cenu ostatních služeb a všechny daně a poplatky v rámci České republiky nejpozději při vytváření objednávky.
 7. Kupující si při vytváření objednávky vybere z dostupného způsobu doručení a platebních možností. V případě objednávky prostřednictvím e-shopu je vedle každé dostupné možnosti doručení stanovena odpovídající cena. Kupující je povinen zaplatit cenu zvolené možnosti dodání.
 8. Po odeslání zboží zašle prodávající kupujícímu e-mail s fakturou v elektronické podobě. Kupující souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě.
 9. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě, jinak nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy. Při odesílání zboží je kupujícímu zboží odevzdáno v okamžiku, kdy jej předá dopravce spotřebiteli nebo jiné určené osobě.
 10. Přeprava a předání zboží se řídí všeobecnými podmínkami dopravce. Kupující je povinen před odesláním objednávky řádně přečíst všeobecné podmínky tohoto dopravce.
 11. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání a v předpokládané době dodání, jak je stanoveno dopravcem, nebo alternativně uloženy dopravcem na místě a v časovém období v souladu s obecnými podmínkami dopravce. V případě, že kupující poruší tuto povinnost, musí prodávajícímu uhradit vzniklou škodu, která spočívá mimo jiné v nákladech na vrácení zboží a nákladech na opakované dodání. Prodávající může započtet tuto náhradu proti platbě kupujícího za zboží.
 12. Riziko poškození přechází na kupujícího v době předání dopravci pro přepravu do místa dodání. V případě, že zboží není přepravováno nebo v případě, že kupující je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, přechází riziko škody na kupujícího při převzetí.
 13. Kupující nabývá vlastnictví zboží při převzetí zboží.
 14. Doba potřebná k celnímu odbavení zboží se nezapočítává do okamžiku dodání.
 15. Prodávající není zodpovědný za to, že celní orgány státu dodání nedovolí dovoz dodaného zboží. V případě, že zboží nemůže být dopraveno do země, smlouva je zrušena a veškeré náklady kupující. Prodávající může započíst náklady proti platbě kupujícího za zboží.
 16. Všechna cla uplatňovaná státem, do kterého je zboží dováženo, se dotýkají kupujícího a nejsou součástí kupní ceny.

6. Práva vyplývající z vadného plnění nebo porušení záruky kvality (řízení stížností)

 1. Zboží se považuje za vadné, pokud neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství a jakosti nebo jiným ujednaným vlastnostem, pokud není vhodné k účelu, ke kterému ho kupující požaduje, se kterým prodávající souhlasil a pokud není a je dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití a návodem k montáži či instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, ke kterému se obvykle používá, v množství, jakosti a dalšími vlastnosti, které odpovídají zboží daného druhu. Pokud nebyla stanovena kvalita a design, platí specifikace o kvalitě a designu stanovené v katalogu e-shopu, jinak prodávající provede kvalitu a provedení vhodné pro obvyklý účel.
 2. Právo kupujícího vyplývající z vadného plnění je prokázáno vadou, kterou má zboží v okamžiku, kdy riziko vzniku škody přechází na kupujícího, a to i v případě, že se to ukáže po uplynutí této doby. Právo kupujícího je rovněž prokázáno vadou, ke které dojde po uplynutí této doby a která je způsobena porušením některé z povinností prodávajícího.
 3. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po průchodu rizika poškození a ověřit jeho vlastnosti a množství.
 4. Pokud vadné plnění představuje porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může vadu odstranit dodáním nového nebo chybějícího zboží nebo jeho částí nebo jeho opravou. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží v přiměřené lhůtě nebo odmítne vadu odstranit, může kupující požádat o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující nesmí změnit svou volbu bez souhlasu prodávajícího.
 5. Nevytkne-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při včasné kontrole, a s náležitou péčí, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, ztrácí práva vyplývající z vadného plnění. V případě skryté vady totéž platí, pokud vada nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl zjistit náležitou péčí, nejpozději však do dvou let od dodání zboží.
 6. Ve všech ostatních věcech se práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména články 1914 až 1925 a 2099 až 2112.
 1. Prodávající prohlašuje a zaručuje, že zboží bude vhodné k použití pro obvyklý účel, nebo že si ponechá obvyklé vlastnosti v souladu s § 2113-2117 občanského zákoníku po dobu stanovenou v těchto podmínkách.
 2. Doba záruky kvality skrytých kvalitativních vad je 12 měsíců, pokud není v katalogu uvedena jinak a přijetí nabídky kupujícího prodávajícím pro případy použitého zboží a zboží s nízkou trvanlivostí a dobou expirace.
 3. Je-li reklamace vyřízena výměnou zboží, záruční doba se neobnovuje. Původní záruční doba zůstává v platnosti ode dne, kdy kupující obdržel původní výrobek.
 4. Práva vyplývající z vadné záruky plnění nebo kvality lze uplatnit v místě nákupu nebo na adrese: PREMIUM PORCELAIN & GLASS s.r.o., identifikační číslo 080 03 408, adresa Zábrdovická 917/11b, Brno - Zábrdovice, 615 00, Česká republika,  nebo e-mailem zaslaný na: hello@shishaoriginal.com.
 5. Kupující může uplatnit své právo vyplývající z vadného plnění nebo záruky kvality oznámením prodávajícímu o reklamaci a zasláním zboží prodávajícímu.
 6. Kupující je povinen zaslat oznámení o reklamaci a dotčeném zboží na adresu sídla prodávajícího na adrese PREMIUM PORCELAIN & GLASS s.r.o., identifikační číslo 080 03 408, adresa Zábrdovická 917/11b, Brno - Zábrdovice, 615 00, Česká republika.
 7. Kupující může prodávajícího o reklamaci informovat vyplněním a zasláním formuláře, který je přístupný na webových stránkách e-shopu, nebo jakýmkoli jiným oprávněným oznámením.
 8. V oznámení o reklamaci kupující uvede dotčené zboží, reklamované vady doložené fotodokumentací vady a způsob, jakým požaduje vyřízení reklamace.
 9. Zboží musí být prodávajícímu zasláno kompletní, včetně veškerého příslušenství, čisté a ve stavu, ve stavu, kdy bylo zboží v době převzetí, s přihlédnutím k běžnému opotřebení způsobenému řádným používáním.
 10. Kupující je povinen přiložit potvrzení prokazující nákup zboží od prodávajícího.
 11. V případě, že je reklamace uznána, prodávající uhradí kupujícímu náklady přiměřeně vynaložené v souvislosti s podáním reklamace, zejména za nákladní a poštovní poplatky. Přeprava zboží prodávajícímu musí být vybrána ekonomickým nebo přiměřeným způsobem nebo po konzultaci nebo vybrána prodávajícím. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu nákladní a poštovní poplatky pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu přepravy zboží prodávajícímu.
 12. Prodávající je povinen vydat kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení o reklamaci s uvedením data, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, obsahu reklamace, způsobu, jakým kupující požaduje vyřízení reklamace a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 13. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci okamžitě, ve složitých případech v časovém období sedmi pracovních dnů. Doba potřebná k provedení odborného posouzení vady je z tohoto časového období vyloučena.
 14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a informovat o tom spotřebitele, včetně případného odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. Během této lhůty 30 (třicet) bude zboží odesláno zpět kupujícímu. To neznamená, že prodávající nezaručuje, že zboží bude kupujícímu dodáno v této lhůtě.
 15. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o termínu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné důvody pro zamítnutí reklamace.
 16. Záruka se nevztahuje na díly výrobků, které byly podle názoru prodávajícího vystaveny běžnému opotřebení, zneužití, změně nebo pokusu o opravu, zanedbání, nesprávnému použití nebo nehodě. Záruka kvality se nevztahuje na části podléhající opotřebení, jako jsou pryžová těsnění a jiné spotřební části.
 17. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které způsobil sám kupující. Vadou zboží není také opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo užíváním zboží způsobem, který je v rozporu s návodem k použití zboží, pokyny obsaženými v příručce pro údržbu a čištění a dalšími dokumenty obsaženými v balení zboží.
 18. Všechny záruky se vztahují pouze na kupujícího. Kupující nepřenese takové záruky ani neposkytuje záruky jménem prodávajícího třetím stranám. Kupující však může svým zákazníkům poskytnout záruky sám.

7. Právo spotřebitelů na odstoupení od smluv uzavřených elektronickými prostředky

 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, může odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí v případě smluv uzavřených eshopem.
 2. Kupující není povinen uvést žádné důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy musí být dodržena, pokud kupující zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty. Kupující může od smlouvy odstoupit vyplněním a zasláním standardního oznámení o odstoupení od smlouvy, které je přístupné na webových stránkách e-shopu.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, musí bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy odeslat přijaté zboží prodávajícímu na adresu PREMIUM PORCELAIN & GLASS s.r.o., identifikační číslo 080 03 408, adresa Zábrdovická 917/11b, Brno - Zábrdovice, 615 00, Česká republika.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů po odstoupení od smlouvy všechny prostředky, včetně ceny dodávky, kterou prodávající obdržel od kupujícího podle smlouvy. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky obdržené od kupujícího dříve, než kupující předal zboží prodávajícímu nebo mu dokázal, že zboží mu bylo odesláno. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 5. Pokud si kupující zvolil jinou možnost dodání, než je nejlevnější možnost dodání nabízená prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnější nabízené variantě dodání.
 6. Kupující je povinen prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené manipulací se zbožím jiným způsobem, než je nezbytné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené jakýmkoli způsobem, pokud již bylo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy započato s plněním, ke kterému dal spotřebitel výslovný souhlas a byl o následné nemožnosti odstoupit od smlouvy poučen. Spotřebitel nemůže odstoupit ani od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného nebo přizpůsobeného dle jeho požadavků, pokud se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i z boží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným. Dále nemůže spotřebitel odstoupit od dodávky zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Další důvody jsou nemožnosti odstoupení od smlouvy jsou stanoveny v § 1837 občanského zákoníku.

8. Vyšší moc 

 1. V případě okolností, které nebylo možné předvídat v době, kdy strany uzavřely smlouvu a které brání plnění smluvních závazků prodávajícím, má prodávající právo odložit plnění těchto povinností až do obnovení běžných obchodních podmínek. 
 2. Za případy vyšší moci se považují pouze události, kterým prodávající nemohl zabránit nebo je odvrátit, jako je válka, revoluce, stávky, přírodní katastrofy, pandemie, jednání státních orgánů, zpoždění v dopravě nebo celní formality a nedostatek nebo ztráta energie a materiálů, které nebyly způsobeny prodávajícím. 

9. Různé rezervy

 1. Strany se vzájemně jednají s právními důsledky prostřednictvím e-mailů. Prodávající zašle kupujícímu e-maily na adresu, kterou kupující zadá při vytváření objednávky, v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo v oznámení o reklamaci. Kupující zašle prodávajícímu e-maily na adresu: hello@shishaoriginal.com.
 2. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo na alternativní řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů pro spotřebitelské spory je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, kterou zřídila Evropská komise na ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření smlouvy se vypočítají v základní sazbě a nese je kupující.
 4. Je-li smlouva uzavřena v anglickém jazyce nebo jiném jazyce kromě českého jazyka, vztahuje se na něj tato jazyková (anglická) mutace VOP.
 5. Smlouva se řídí českým právem.
 6. Každá ze stran, která uzavírá smlouvu, která se řídí těmito VOP, souhlasí s tím, že soudy České republiky budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat a rozhodovat o jakémkoli žalobě, žalobě nebo řízení a/nebo urovnat jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím vznikem nebo platností, a pro tyto účely se každá strana neodvolatelně podrobí pravomoci soudů České republiky. Toto ustanovení nezbavuje spotřebitele jeho ochrany a práv, která mu byla udělena nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 ze dne 12.
 7. V případě pozdějších změn obchodních podmínek je pro strany závazná pouze verze, se kterou kupující souhlasil při odeslání objednávky.
 8. Tyto VOP jsou platné od 13. 1. 2023.
 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password